آغاز روند نابودی کره زمیندانشمندان ادعا می کنند که بشریت از امروز روند نابودسازی کره زمین را آغاز کرده است.


به گزارش خبری طبق محاسبات گروه بین المللی کارشناسان محیط زیست از Global Footprint Network، از روز 2 اوت 2017 میزان مصرف منابع طبیعی از سوی انسان ها بیشتر از آن مقداری شده که سیاره ما می تواند آنها را بازآفرینی کند و در نتیجه جنگل ها از بین رفته، خشکسالی بروز کرده ، خطر کمبود آب شیرین به وجود آمده و بشریت با تهدیداتی همچون فرسایش خاک ، از بین رفتن تنوع بیولوژیک، و انباشت گازکربنیک در جو زمین روبرو خواهد شد.دانشمندان خاطرنشان می سازند که برای رفع نیازهای فعلی انسان ها وجود عملا دو کره زمین لازم خواهد بود.

Comments