ناسا در جستجوی مدافع سیارات استناسا در جستجوی کسی است که شغل افسر مدافع سیارات را عهده دار شود.

به گزارش خبری آگهی مربوطه در سایت کاریابی آمریکایی USAjobs منتشر شده است.

دفاع از اجرام آسمانی در برابر مواد بیولوژیک دارای خاستگاه زمینی و برعکیس از جمله وظایف کسی خواهد بود که این شغل را عهده دار شود. 

منظور مواردی است که ارگانیزم های زمینی یا مواد ارگانیک از زمین وارد سیارت دیگر می شوند و یا لازم است مواد غیر زمینی برای تحقیقات به زمین رسانده شوند.


نامزد شغل افسر مدافع سیارات باید علاوه بر داشتن معلومات در زمینه مهندسی و دفاع از فضای کیهانی، از توانایی مذاکره و نیل به اهداف خود برخوردار بوده و دارای تابعیت امریکا باشد. 

در تشریح کار افسر مدافع سیارات گفته می شود وی باید مسافرت های زیادی انجام دهد اما گفته نمی شود که آیا منظور سفرهای فضایی است یا نه.

Comments