جمهوریخواهان تحریم‌های روسیه را بر سر مساله انرژی متوقف کرده اندقانونگذاران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا مانع دیگری در برابر تصویب نهایی تحریم های روسیه و ایران گذاشته اند. 

آن ها می گویند در صنایع انرژی آمریکا این نگرانی وجود دارد که یک بند مصوبه سنا به روسیه این امکان را می دهد که آمریکا را از عقد قراردادها نفتی پر سود محروم کند. 

بندی از این مصوبه شرکت های آمریکایی را از تجارت در هر کجای جهان که پای منافع روسیه در میان باشد منع می کند.

کوین مک کارتی، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن تاکید بر لزوم تغییر این بند در مصوبه سنا می گوید: «این گونه که آن ها قانون را نوشته اند مسکو قدرت بیشتری در حوزه انرژی در اروپا و دیگر نقاط به دست می آورد و روسیه تقویت می شود».

جمهوریخواهان پیشتر دموکرات ها را برای تاخیر در تصویب نهایی مصوبه تحریم ها مورد انتقاد قرار می دادند.

مصوبه سنا روسیه را برای تخاصم در اوکراین و مداخله در انتخابات آمریکا تحریم می کند.

دولت ترامپ در ملاقات با قانونگذاران گفته بود که این قانون انعطاف رییس جمهور را در صورت نیاز به کاستن از تحریم ها از او می گیرد.


در نسخه بازنویسی شده در صورتی که رییس جمهور تصمیم به لغو تحریم های روسیه بگیرد فقط رییس مجلس نمایندگان می تواند دستور بازبینی در تصمیم رییس جمهور را صادر کند. 

در مصوبه اولیه هر نماینده ای این اختیار را داشت.

Comments