روسیه: ادلۀ استفاده از شیمیایی درسوریه مشکوک استروسیه تاکید کرد که در گزارش آمریکا مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، به دلایل "مشکوک" استناد شده است.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که گزارش مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به دلایلی استناد کرده است که در صحت آنها تردید وجود دارد.


وزارت خارجه روسیه همچنین از سازمان منع سلاح های شیمیایی خواست کارشناسانی را برای تحقیق در مورد حمله شیمیایی به خان شیخون هرچه سریعتر اعزام کند.

Comments