آخرین مهلت ساکنان زمین برای جلوگیری از فاجعهیک مجله آمریکایی ویژه پژوهش های طبیعت و آب و هوا تاکید کرد که سال 2020 آخرین مهلت زمین و ساکنان آن برای جلوگیری از فاجعه جهانی است.

به گزارش خبری رویترز: کارشناسان آب و هوا آخرین مهلت برای کاهش میزان انتشار اکسید کربن در جو را تعیین کردند که به نوبه خود به کاهش دمای سطح زمین منجر خواهد شد.

دانشمندان و کارشناسان تلاش می کنند تا میزان انتشار دی اکسید کربن حاصل از احتراق سوخت های فسیلی را کاهش دهند که به گفته آنان، پس از همکاری کشورهای بزرگ و صنعتی برای کاهش تولیدات صنعتی، به میزان 41 میلیارد تن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.


کارشناسان همچنین می گویند که تغییرات شامل بخش ساخت هواپیماهاست که به نوبه خود بر کاهش مقدار دی اکسید کربن تاثیر خواهد گذاشت، همچنین از صنایع جایگزین دیگری به منظور جلوگیری از آلودگی هوا سخن به میان می آید.

Comments