خودداری کاخ سفید از اثبات اتهامش به سوریهکاخ سفید از ارایه شواهد و مدارک برای اثبات اتهام خود علیه سوریه مبنی بر آمادگی این کشور برای حمله ای شیمیایی سرباز زد.

کاخ سفید روز سه شنبه دولت سوریه را متهم کرد که برای حمله ای شیمیایی آماده می شود اما دلیل و مدرکی برای این اتهام ادعایی خود ارایه نکرد.

هیدر نویرت سخنگوی کاخ سفید امروز چهارشنبه برای توجیه ارایه نشدن دلیل و مدرک در این زمینه، ادعا کرد که "کاخ سفید اساسا نباید دلیل و مدرک ارایه می کرد، زیرا به این موضوع به عنوان یک موضوع اطلاعاتی نگاه می شود، همانطور که می دانید گاهی موضوعاتی از این دست مطرح می شود که وارد جزئیات آن نمی شویم"!!


دولت سوریه این اتهام ادعایی کاخ سفید را رد کرده است.

Comments