موجی از تظاهرات ضد آمریکایی در جهاناگر چه سیاستمداران غرب از حمله موشکی آمریکا حمایت می کنند، اما مردم عادی در اعتراض به این اقدام به خیابان ها می آیند. 

تظاهرات گسترده ای در نیویورک و شیکاگو برگزار شد. 

در میان شعار های آنها، " آمریکا از سوریه دست بردار"به گوش می رسد.


به گزارش خبری در واشنگتن تظاهرات کنندگان به کاخ سفید رسیدند. 

در لندن نیزمردم عادی و پناهجویان سوری به خیابان ها آمدند. 

در تمام دنیا مردم نارضایتی خود را نسبت به این اقدام آمریکا نشان می دهند. 

به عنوان مثال در بولیوی مردم در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و اعتراض خود را ابراز داشتند.

Comments

Popular Posts