روسیه : "سه ضلعی اتمی " ما آماده استوزیر دفاع روسیه گفت: "سه ضلعی اتمی" به میزان 60 درصد به پیشرفته ترین انواع سلاح و تجهیزات، تجهیز شده است.

پایگاه اینترنتی روسیا الیوم گزارش داد: سرگئی شویگو این مطلب را در نشست فرماندهان این وزارت بیان نمود.

وی افزود: 99 درصد سکوهای موشک نیروی موشک های راهبردی رویه در حالت آمادگی جنگی بوده و 96 درصد آن در حالت آمادگی دائمی برای شلیک فوری هستند

شویگو ادامه داد: نیروهای اتمی استراتژیک آماده اجرای تمام ماموریت های محوله بوده و نسبت مسلح سازی نیروهای هوافضای روسیه به تسلیحات و همچنین تجهیزات جدید 66 درصد می باشد
   
وزیر دفاع روسیه یادآوری نمود که درصد تجهیز نیروهای مسلح روسیه به فناوری پیشرفته نظامی به ویژه در واحدهای آمادگی دائمی جنگی 58 ممیز سه دهم درصد و کارایی فناوری 94 درصد است.

شویگو گفت که میزان تجهیز نیروهای زمینی به تسلیحات مدرن 42 درصد، نیروی هوافضا 66 درصد و ناوگان دریایی 47 درصد است.   


سه ضلعی یا سه گانه اتمی شامل هواپیماهای استراتژیک، موشک های بالستیک قاره پیما و موشک های اتمی است.

Comments