توقف کامل زماندانشمندان دانشگاه سالامانکا اسپانیا به این نتیجه رسیده اند که زمان ممکن است به طور کامل متوقف شود.

زمان اکنون در حال کند شدن است اما به دلیل آهسته بودن این فرایند انسان متوجه آن نمی شود.

به این ترتیب دانشمندان نظریه انبساط جهان را نقض کردند. 

دانشمندان معتقدند که این فعل و انفعالات به فروپاشی فضا منجر می شود. 

دلیل توقف زمان می تواند یک انفجار بزرگ باشد، اتفاقی که بعد از آن هستی ما بوجود آمد.


به گفته دانشمندان توقف زمان بعد از گذشت میلیون ها سال رخ خواهد داد و این یک فرایند برگشت ناپذیر است که پس از در فضا واحدهای جدید فیزیکی بوجود خواهند آمد.

Comments

Popular Posts