ماجرای تجاوز مهدی فلاحتی مجری صدای امریکا به همکارمجری سابق صدای آمریکا که توسط مجری دیگر این شبکه مورد آزار جنسی قرار گرفته، در گفت‌وگویی ماجرا را شرح داده است.الهام ستاکی مجری سابق صدای آمریکا که 5 سال پیش توسط مهدی فلاحتی مجری مشهور این شبکه مورد آزار جنسی قرار گرفت، برای اولین بار در گفت‌وگویی به تشریح ماجرا پرداخته و از فساد حاکم بر این شبکه و دلایل اخراج خود و ابقای مجری متجاوز پرده برداشت.

Comments