Monday, March 6, 2017

توقف کامل زماندانشمندان دانشگاه سالامانکا اسپانیا به این نتیجه رسیده اند که زمان ممکن است به طور کامل متوقف شود.

زمان اکنون در حال کند شدن است اما به دلیل آهسته بودن این فرایند انسان متوجه آن نمی شود.

به این ترتیب دانشمندان نظریه انبساط جهان را نقض کردند. 

دانشمندان معتقدند که این فعل و انفعالات به فروپاشی فضا منجر می شود. 

دلیل توقف زمان می تواند یک انفجار بزرگ باشد، اتفاقی که بعد از آن هستی ما بوجود آمد.


به گفته دانشمندان توقف زمان بعد از گذشت میلیون ها سال رخ خواهد داد و این یک فرایند برگشت ناپذیر است که پس از در فضا واحدهای جدید فیزیکی بوجود خواهند آمد.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.